Wednesday, December 22, 2010

Commands in CMD.EXE


- appwiz.cpl – Dùng để mở cửa sổ Add/Remove Programs.
- calc – Sử dụng máy tính.
- charmap – Bảng các ký tự font chữ.
- chkdsk – Kiểm tra hệ thống và chỉnh sửa các file lỗi.
- cleanmgr – Dọn dẹp ổ đĩa.
- clipbrd – Hiển thị Clipboard của Windows.
- cmd – Lời gọi DOS.
- control mouse – Hiển thị bảng điều chỉnh thuộc tính chuột.
- control – Hiển thị Control Panel.
- debug – Tiện ích dùng cho lập trình viên hợp ngữ ( Assembly )
- defrag – Tiện ích chống phân mảnh ổ đĩa.
- drwatson – Lưu lại thông tin các chương trình lỗi.
- dxdiag – Hiển thị cấu hình hệ thống.
- explorer – Hiển thị Windows Explorer.
- fsmgmt.msc – Dùng để mở Share Folders (Folder trực thuộc My Documents )
- firewall.cpl – Dùng để thiết lập Firewall cho Windows.
- hdwwiz.cpl – Dùng để chạy chương trình thiết lập Hardware.
- Ipconfig – Hiển thị IP được thiết lập cho các kết nối.
- logoff – Dùng để logoff máy tính.
- MMC – Microft Management Cosole – Hiển thị bảng quản ly điều khiển.
- msconfig – Thiết lập để chỉnh sửa file khởi động cùng hệ thống.
- mstsc – Dùng để quản ly’ điều khiển máy tính trong hệ thống.
- msinfo32 – Hiển thị thông tin hệ thống.
- netstat – Hiển thị tất cả các tình trạng kết nối.
- osk – Hiển thị bàn phím ảo.
- perfmon.msc – Dùng để thiết lập hiệu suất màn hình.
- ping – Nhận thông tin từ host/IP được chỉ rõ.
- powercfg.cpl – Thiết lập tùy chọn tắt mở máy.
- regedit – Chỉnh sửa các Registry.
- sfc /scannow – Kiểm tra file hệ thống.
- sndrec32 - Ghi âm.
- shutdown – Dùng để shutdown Windows.
- spider – Dùng để mở game Solitaire ( có sẵn trong máy )
- sndvol32 – Điều chỉnh âm lượng.
- sysedit – Chỉnh sửa khởi động hệ thống.
- taskmgr – Mở cửa sổ Task Manager.
- telephon.cpl – Dùng để thiết lập tùy chọn modem.
- telnet – Mở cửa sổ Telnet.
-tracert – Hiển thị các kết nối đến với một host.
- winchat – Dùng để chat với Microsoft.
- wmplayer – Dùng để chạy chương trình Windows Media Player.
wab – Dùng để mở sở địa chỉ của Windows.
- winword – Mở Microsoft Word.
- winver – Dùng để kiểm tra phiên bản của Windows.
wupdmgr – Kiểm tra quá trình nâng cấp Windows (dành cho các máy sử dụng Win có bản quyền)
- write – Dùng để mở wordpad.

Labels